Menu Zamknij

INSTRUMENTY PŁATNICZE – „POLSKI ŁAD”

16 listopada 2021 roku Prezydent podpisał Ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – zwaną potocznie Polskim Ładem. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2021 roku poz. 2105. Zapisy ustawy w większości wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku, niektóre zapisy z dniem następującym po opublikowaniu a niektóre jeszcze w innych, wskazanych w ustawie terminach.

Z Ustawy tej (Polski Ład) dla użytkowników kas fiskalnych wynikają dwa obowiązki. Pierwszy z nich wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku a drugi – zgodnie z Art. 89. 3. ustawy – 1 lipca 2022 roku.

Styczeń 2022

Prawo przedsiębiorców – tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 162)

Art. 19a.

1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).

Instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub zbiór procedur uzgodniony przez użytkownika i dostawcę, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego;
Definicji odpowiada między innymi:

  • Terminal płatniczy (płatności kartą płatniczą)
  • Przelew elektroniczny,
  • Płatności mobilne,
  • Płatności BLIK

Lipiec 2022**

Prawo przedsiębiorców – tekst jednolity (Dz.U. 2021 poz. 162)

Art. 19a.

3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.*

* nie dotyczy klientów korzystających z drukarek fiskalnych Online

* * termin odroczony do 01 stycznia 2025 roku.

Kary za niedopełnienie obowiązku płatności bezgotówkowych oraz brak integracji terminala z kasami ONLINE

Jeżeli przedsiębiorca nie spełni obowiązku płatności bezgotówkowych nie będzie mógł:

  • skorzystać z możliwości otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT w terminie przyśpieszonym (25 dni zamiast 60)
  • zastosować kwartalnego rozliczania VAT i będzie musiał stosować miesięczne okresy rozliczeniowe.

Za brak integracji kasy ONLINE z terminalem płatniczym naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości 5.000 zł. *

* Minister Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi do końca 2024 r.